Kluut – Recurvirostra avosetta

De Kluut is uniek door zijn opvallende zwart-witte verenkleed, lange poten en zijn opgewipte snavel. Hiermee zeeft hij door het slik om kleine slakjes, wormpjes en garnaaltjes te vinden. Broedt in kolonies, vooral in zoute gebieden aan de kust, maar ook in het binnenland. Als hij kuikens heeft suggereert een Kluut dat hij gewond is. Hij laat dan een vleugel hangen om de aandacht van de belager af te leiden.

Grutto – Limosa limosa

De Grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel. Want de natuurwaarden van het agrarisch land staan zwaar onder druk. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar gedijt de Grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn. Nergens in Europa broeden zoveel Grutto’s als in Nederland. In 2016 is de Grutto uitgekozen door het Nederlandse publiek tot nationale vogel.

Veldleeuwerik – Alauda arvensis

De uitbundig klinkende zang van de veldleeuwerik kan op mooie dagen in het voorjaar van grote hoogte gehoord worden. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een hoogte van soms meer dan honderd meter, waarna ze luid zingend omlaag vleigen om in de buurt bij het vrouwtje te landen.
Helaas gaat het zeer slecht met de veldleeuwerik. Sinds 1960 namen de aantallen met 95% af. Daarmee is deze soort een van de grootste slachtoffers van de intensieve landbouw en verruiging van de duinen.

Buizerd – Buteo buteo

Regenwulp – Numenius phaeopus

De Regenwulp lijkt op de veel grotere gewone Wulp, maar is te onderscheiden doordat de snavel alleen aan het uiteinde gebogen is, en doordat de donkere kruin en de donkere wenkbrauwstreep van de regenwulp bij de Wulp ontbreken. De zang van de regenwulp bestaat uit een aantal lange tonen en gaat over in een luide, langgerekte triller. In de vlucht valt op dat de vleugelslag van de Regenwulp duidelijk sneller is dan de vleugelslag van de wulp.

Het voedsel van de Regenwulp bestaat voornamelijk uit wormen en insecten die met de lange snavel uit de grond worden gehaald. Ook in ondiep water doet de snavel uitstekend dienst om voedsel te bemachtigen. De Regenwulp broedt niet in Nederland, maar trekt op weg naar het overwintergebied in West-Afrika door Nederland.

Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus

Het verenkleed van het vrouwtje is voornamelijk bruin van kleur. Het middelste gedeelte van de vleugels van het mannetje zijn grijs van kleur, terwijl de punten zwart zijn. De bruine kiekendief is in de vlucht te herkennen doordat de vogel met plotselinge wendingen laag over het land zweeft. De vleugels zijn wat breder dan de vleugels van andere kiekendieven en worden tijdens het zweven schuin opgeheven gehouden, zodat een V-vorm ontstaat. De bruine kiekendief jaagt voornamelijk op prooien als kleine zoogdieren, vogels en amfibieën, waarbij de vogel zich vanuit een stootduik bovenop de prooi stort.

De bruine kiekendief leeft voornamelijk in uitgestrekte moerassen, maar door het verdwijnen van veel van deze gebieden is de vogel de laatste eeuw sterk in aantal achteruit gegaan.



Lepelaar – Platalea leucorodia

Rosse Franjepoot – Phalaropus fulicaria

Op 25-09-2015 was ik de 1ste melder/waarnemer van deze soort (dit jaar) op Texel, geeft een heerlijk gevoel om zelf een relatief zeldzaamheidje te ontdekken.

De Rosse Franjepoot verschilt weinig van de Grauwe Franjepoot, de snavel van de Rosse is korter en dikker en foerageert meer richting de diepere stukken water.

Bonte Strandloper – Calidris alpina

Tapuit – Oenanthe oenanthe