Sporenkievit – Vanellus spinosus

De Sporenkievit is een vrij zeldzame broedvogel van het oosten van Europa. Hij komt vooral in Afrika en het MiddenOosten voor. Het is een opvallende zwart-witte vogel van open, meestal wat droge gebieden.

Kluut – Recurvirostra avosetta

De Kluut is uniek door zijn opvallende zwart-witte verenkleed, lange poten en zijn opgewipte snavel. Hiermee zeeft hij door het slik om kleine slakjes, wormpjes en garnaaltjes te vinden. Broedt in kolonies, vooral in zoute gebieden aan de kust, maar ook in het binnenland. Als hij kuikens heeft suggereert een Kluut dat hij gewond is. Hij laat dan een vleugel hangen om de aandacht van de belager af te leiden.

Drieteenstrandloper – Calidris alba

De Drieteenstrandloper is vooral bekend van het strand, waar ze in groepjes voedsel zoeken en snel wegrennen voor de aanrollende golven. Hij is uniek onder de strandlopers omdat hij de achterteen mist. In de winter is hij overwegend wit, wat hem de wetenschappelijke naam “Calidris alba” heeft opgeleverd.

Grutto – Limosa limosa

De Grutto is een oer-Hollandse weidevogel. Nog wel. Want de natuurwaarden van het agrarisch land staan zwaar onder druk. Waar het boerenbedrijf nog ruimte laat voor natuur, daar gedijt de Grutto. Zo is hij de ambassadeur van agrarisch land waar productie en natuur in balans zijn. Nergens in Europa broeden zoveel Grutto’s als in Nederland. In 2016 is de Grutto uitgekozen door het Nederlandse publiek tot nationale vogel.

Rosse Franjepoot (2017) – Phalaropus fulicaria

De rosse franjepoot is een zeldzame verschijning in ons land, met gemiddeld zo’n 10 tot 20 waarnemingen per jaar, voornamelijk langs de kust. Deze broedvogel van de arctische gebieden doet op doortrek naar het zuiden van eind oktober tot begin december ons land kortstondig aan, vaak na aanlandige stormen. Al zwemmend ronddraaiend pikken ze voortdurend links, rechts en achter zich insecten en waterbeestjes van het wateroppervlak op.

Regenwulp – Numenius phaeopus

De Regenwulp lijkt op de veel grotere gewone Wulp, maar is te onderscheiden doordat de snavel alleen aan het uiteinde gebogen is, en doordat de donkere kruin en de donkere wenkbrauwstreep van de regenwulp bij de Wulp ontbreken. De zang van de regenwulp bestaat uit een aantal lange tonen en gaat over in een luide, langgerekte triller. In de vlucht valt op dat de vleugelslag van de Regenwulp duidelijk sneller is dan de vleugelslag van de wulp.

Het voedsel van de Regenwulp bestaat voornamelijk uit wormen en insecten die met de lange snavel uit de grond worden gehaald. Ook in ondiep water doet de snavel uitstekend dienst om voedsel te bemachtigen. De Regenwulp broedt niet in Nederland, maar trekt op weg naar het overwintergebied in West-Afrika door Nederland.

Griel – Burhimus oedicnemus

De griel is een steltloper met een opvallend groot oog en een grijsbruin verenkleed dat bedekt is met dunne, donkere strepen. De vogels zijn echte nachtdieren die zich overdag tegen de grond drukken en dan nauwelijks zichtbaar zijn. Pas in de schemering wordt de vogel actief om te jagen op allerlei kleine dieren, waaronder ook reptielen en muizen.

Vroeger was de griel in Nederland een broedvogel die voorkwam op verschillende open terreinen zoals duinen en heidevelden. Door het verdwijnen van rustige, uitgestrekte broedgebieden is de griel tegenwoordig als broedvogel uit Nederland verdwenen. In Zuid-Europa komt de griel nog redelijk algemeen voor en vooral in het voorjaar komt de vogel als dwaalgast vanuit deze streken een enkele keer naar Nederland.

Rosse Franjepoot – Phalaropus fulicaria

Op 25-09-2015 was ik de 1ste melder/waarnemer van deze soort (dit jaar) op Texel, geeft een heerlijk gevoel om zelf een relatief zeldzaamheidje te ontdekken.

De Rosse Franjepoot verschilt weinig van de Grauwe Franjepoot, de snavel van de Rosse is korter en dikker en foerageert meer richting de diepere stukken water.

Kanoet – Calidris canutus

Groenpootruiter – Tringa nebularia